FAST-TRADING

US30 hôm nay sẽ chờ giá vượt Zone 3

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay chú ý không nên Sell vội tại Zone 3, chỉ canh Buy nếu như giá vượt khỏi Zone 3.

Zone 1: 36709 - 36785
Zone 2: 36464 - 36537
Zone 3: 36154 - 36294
Zone 4: 35676 - 35844

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.