FAST-TRADING

US30 tích cực quay trở lai xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong xu hướng tăng, chú ý canh Buy quanh Zone 2

Zone 1: 35836 - 35954
Zone 2: 35449 - 35612
Zone 3: 35186 - 35284
Zone 4: 34838 - 34997

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd