FAST-TRADING

US30 quay trở lại đà tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong giai đoạn ngắn hạn đã quay trở lại xu hướng tăng, có thể mua quanh Zone 2.
Thị trường sẽ đảo chiều nếu thủng Zone 3

Zone 1: 35789 - 35827
Zone 2: 35685 - 35709
Zone 3: 35605 - 35630
Zone 4: 35511 - 35528

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.