FAST-TRADING

US30 quay trở lại đà tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong giai đoạn ngắn hạn đã quay trở lại xu hướng tăng, có thể mua quanh Zone 2.
Thị trường sẽ đảo chiều nếu thủng Zone 3

Zone 1: 35789 - 35827
Zone 2: 35685 - 35709
Zone 3: 35605 - 35630
Zone 4: 35511 - 35528

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd