FAST-TRADING

US30 chỉ đảo chiều khi vượt khỏi vùng 1

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng của US30 hôm nay vẫn đang sideway trong biên giảm, giá chỉ có thể đảo chiều khi breakout vùng 1.
Chú ý các vùng sau:

Vùng 1: 35151 - 35200
Vùng 2: 34883 - 34917
Vùng 3: 34603 - 34641
Vùng 4: 34311 - 34315
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.