FAST-TRADING

US30 THEO DÕI TÍN HIỆU TẠI ZONE 2

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay không rõ ràng về xu hướng, chú ý nếu vượt được Zone 2 thì có thể Buy, còn không thì nên đứng ngoài theo dõi hạn chế giao dịch

Zone 1: 34272 - 34367
Zone 2: 33821 - 34044
Zone 3: 33373 - 33485
Zone 4: 32837 - 33013

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.