FAST-TRADING

US30 chờ cơ hội giao dịch tại Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay chờ cơ hội giao dịch tại Zone 2.

Zone 1: 36418 - 36516
Zone 2: 36184 - 36324
Zone 3: 35914 - 36061
Zone 4: 35425 - 35584

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd