WyckoffianVietnam

US30, sau cú spring là tới SOS rally nhé

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 đã có 1 nến Ease of movement phục hồi lại vào Trading Range. Mục tiêu tiếp theo đương nhiên là vượt đỉnh 27000 ;)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.