FAST-TRADING

US30 xuất hiện tín hiệu giảm trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 đang có tín hiệu giảm mạnh trong phiên tối qua sau khi giá có đợt rớt trong đêm. Hiện tại xu hướng chính trong hôm nay là giảm.
Zone 2: 35189 - 35211
Zone 3: 35061 - 35084
Zone 4: 34967 - 34996

Chú ý nếu già breakout Zone 2 thì có thể sẽ đảo chiều lại trong hôm nay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.