FAST-TRADING

US30 điều chỉnh ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ tiếp tục canh Buy tại Zone 2 và Zone 3

Zone 1: 35893 - 35925
Zone 2: 35726 - 35798
Zone 3: 33570 - 35632
Zone 4: 35461 - 35513

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd