LamPhuc

Phân tích xu hướng US30 - SELL

Giá xuống
LamPhuc Cập nhật   
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Hiện tại chỉ số đang có dấu hiệu retest lại ngưỡng kháng cự (26081 - 26154). Mọi người có thể chờ chỉ số retest và có dấu hiệu giảm thì có thể vào lệnh Sell.
Chúc mọi người thành công !
Giao dịch đang hoạt động:
Hiện tại chỉ số đã hồi về đến ngưỡng kháng cự.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.