FAST-TRADING

US30 chú ý Zone 1 và Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay chú ý các Zone Buy. Xu hướng sẽ tiếp tục tăng nếu thủng Zone 2

Zone 1: 35151 - 35204
Zone 2: 34868 - 34962
Zone 3: 34528 - 34636
Zone 4: 34274 - 34356

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.