FAST-TRADING

US30 canh Buy tại Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục canh Buy tại Zone 2. Xu hướng lớn vẫn đang trong giai đoạn giảm giá, chú ý Zone 2 nếu thủng thị trường sẽ giảm trở lại.

Zone 1: 35604 - 35665
Zone 2: 35340 - 35400
Zone 3: 35002 - 35138
Zone 4: 34687 - 34758

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.