FAST-TRADING

US30 sideway quanh Zone 2 và 1

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có thể sẽ vẫn sideway trong biên Zone 2 và Zone 1. Có thể canh Buy ngắn hạn tại Zone 2

Zone 1: 36201 - 36103
Zone 2: 35847 - 35994
Zone 3: 35451 - 35577
Zone 4: 35094 - 35232

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.