Samurai_FX_VN

Kế hoạch giao dịch US30 tuần thứ 3 tháng 11/2021

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 đang trong giai đoạn điều chỉnh, sóng A đã hoàn thành và đang trong giai đoạn hình thành sóng B. Công việc của chúng ta là chờ B kết thúc để Sell từ B tới C.
B dự kiến kết thúc quanh vùng 36400. Mục tiêu giảm điểm về 35545.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.