SonPriceAction

Long US30 ( wall street 30 )

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
1ngày khá ảm đạm cho các fxtrader khi volatility của thị trường rất thấp, hầu như không có biến động nhiều về tỷ giá. Setup tiềm năng nhất trong ngày là long US30 với 1 false breakout tại vùng kháng cự/hỗ trợ ngày để get long theo bias short term bullish . Long US 30 TP SL như trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.