FAST-TRADING

US30 xác nhận giảm điểm trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã có tín hiệu đảo chiều và giảm trở lại, chú ý các Zone Sell

Zone 1: 34711 - 34814
Zone 2: 34509 - 34567
Zone 3: 34270 - 34310
Zone 4: 34088 - 34180

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.