FAST-TRADING

US30 tiếp tục buy tại Zone 3

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong xu hướng tăng, chú ý canh Buy tại Zone 3. Nếu giá thủng Zone 2 thì sẽ tiếp tục tăng đến Zone 1 và khả năng sẽ vượt

Zone 1: 36427 - 36462
Zone 2: 36339 - 36367
Zone 3: 36197 - 36233
Zone 4: 36083 - 36142

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.