FAST-TRADING

US30 DỰ KIẾN VẪN SẼ CÒN GIẢM VỀ ZONE 4

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 dự kiến hôm nay sẽ tiếp tục bị bán mạnh vì Zone 3 hiện tại đã bị thủng và đang tích luỹ quanh vùng cung này. Có thể sell về Zone 4.

Zone 1: 33971 - 34094
Zone 2: 33587 - 33737
Zone 3: 33258 - 33326
Zone 4: 32853 - 33015

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.