votiensanh

Nhịp điệu thôi miên - kiểu 2

OANDA:US30USD   US Wall St 30
nội dung mang tính chất lưu trữ
ở lần chạm thứ 3 đám đông nhảy vào mua
Khoản cách mà trader mua tính từ điểm chạm thứ 3 ( từ người vào sớm nhất đến người vào muộn nhất )
sẽ vẽ được 1 hộp
từ đó ta tính ra công thức nếu giá sập và giảm xuống nó sẽ di chuyển được bao nhiêu giá