FAST-TRADING

US30 tiếp tục canh Sell tại Zone 2

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay chú ý có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm về Zone 3. Trường hợp vượt Zone 1 thì sẽ đảo chiều

Zone 1: 34720 - 34845
Zone 2: 34331 - 34519
Zone 3: 33690 - 34046
Zone 4: 33268 - 33492

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.