FAST-TRADING

US30 vẫn trong giai đoạn hồi phục mạnh

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục canh Buy tại Zone 2

Zone 1: 36235 - 36302
Zone 2: 35832 - 35925
Zone 3: 35460 - 35597
Zone 4: 35095 - 35265

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.