FAST-TRADING

US30 tiếp tục Sell tại Zone 1 và 2

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục giao dịch theo xu hướng giảm, chúng ta canh Sell tại Zone 2 và Zone 1.

Zone 1: 34469 - 34665
Zone 2: 34188 - 34322
Zone 3: 33838 - 33922
Zone 4: 33538 - 33645

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.