FAST-TRADING

US30 chú ý tại vùng Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng dự kiến của US30 có thể sẽ vẫn sideway trong ngắn hạn, tuy nhiên vùng Zone 2 đang có khả năng bật trong hôm nay.

Zone 1: 35276 - 35304
Zone 2: 35403 - 35422
Zone 3: 35486 - 35517
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.