FAST-TRADING

US30 CÓ KHẢ NĂNG ĐẢO CHIỀU NGẮN HẠN

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có dấu hiệu phục hồi tương đối tốt sau khi có những thông tin tích cực từ chiến tranh về việc Ukraine có thể sẽ không gia nhập NATO trong tương lai.

Có thể canh Buy quanh Zone 2

Zone 1: 33513 - 33595
Zone 2: 33139 - 33331
Zone 3: 32907 - 33032
Zone 4: 32396 - 32605
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.