FAST-TRADING

US30 TIẾP TỤC HỒI PHỤC MẠNH

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay dự kiến sẽ tiếp tục tăng đến Zone 1, tiếp tục canh Buy tại Zone 2.

Zone 1: 34375 - 34522
Zone 2: 33970 - 34095
Zone 3: 33407 - 33559
Zone 4: 32803 - 33001

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.