OANDA:US30USD   US Wall St 30
U30 có dấu hiệu tăng điều chỉnh test vùng 35200. Sau đó, US30 sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng của Daily

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.