OANDA:US30USD   US Wall St 30
U30 có dấu hiệu tăng điều chỉnh test vùng 35200. Sau đó, US30 sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng của Daily