OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 sẽ còn 1 sóng giảm về test vùng đáy 34000.
Thời điểm hiện tại không thích hợp để Buy.
Chờ kết thúc sóng giảm sắp tới. US30 có thể đảo chiều mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.