OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 sẽ còn 1 sóng giảm về test vùng đáy 34000.
Thời điểm hiện tại không thích hợp để Buy.
Chờ kết thúc sóng giảm sắp tới. US30 có thể đảo chiều mạnh