FAST-TRADING

US30 tích luỹ chờ vượt Zone 1

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ, canh buy tại Zone 2 và tiếp tục Buy nếu vượt Zone 1.

Zone 1: 35836 - 35954
Zone 2: 35449 - 35612
Zone 3: 35186 - 35284
Zone 4: 34838 - 34997

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd