FAST-TRADING

US30 đang có dấu hiệu giảm sâu

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu giảm sâu khi có 6 phiên giảm điểm liên tiếp, hôm nay tiếp tục canh Sell tại Zone 3.

Zone 1: 34992 - 35128
Zone 2: 34804 - 34847
Zone 3: 34524 - 34585
Zone 4: 34230 - 34305

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.