FAST-TRADING

US30 có thể sẽ điều chỉnh ngắn trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có thể sẽ điêu chỉnh ngắn hạn về Zone 3, chú ý có thể sell ngắn tại Zone 2

Zone 1: 36201 - 36103
Zone 2: 35847 - 35994
Zone 3: 35451 - 35577
Zone 4: 35094 - 35232

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.