FAST-TRADING

US30 TIẾP TỤC BẮT SELL TẠI ZONE 2

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Sự gia tăng xung đột giữa Nga và Ukraine được cho là nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng bán ra của giới đầu tư, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngành tài chính.

US30 hôm nay khả năng tiếp tục vẫn sẽ trong xu hướng giảm, chúng ta có thể canh Sell quanh Zone 2.

Zone 1: 34272 - 34367
Zone 2: 33821 - 34044
Zone 3: 33372 - 33485
Zone 4: 32837 - 33013
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.