OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 sẽ tăng text lại vùng đỉnh 36575 sau đó có sự điều chỉnh.