FAST-TRADING

US30 phát ra tín hiệu giảm trong phiên đầu tuần

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Xu hướng US30 hôm nay vẫn duy trì trong biên giảm, chú ý các vùng Zone sell quan trọng
Zone 1: 35151 - 35200
Zone 2: 34833 - 34862
Zone 3: 34641 - 34655
Zone 4: 34228 - 34311
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.