FAST-TRADING

US30 VẪN MANG TÂM LÝ THẬN TRỌNG

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Tâm điểm thị trường tài chính đêm qua tiếp tục là những căng thẳng liên quan đến chiến sự giữa Nga và Ukraine.
US30 hôm nay có thể canh Sell quanh Zone 2

Zone 1: 33832 - 34035
Zone 2: 33393 - 33650
Zone 3: 32229 - 32539
Zone 4: 31725 - 31840

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.