FAST-TRADING

US30 phân kỳ hai xu hướng

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ có sự phân kỳ 2 xu hướng, có thể canh Sell khi giá thủng Zone 3 hoặc canh Buy khi giá vượt Zone 2.

Zone 1: 34720 - 34845
Zone 2: 34230 - 34524
Zone 3: 33754 - 33852
Zone 4: 33268 - 33492.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.