FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục canh Buy tại Zone 2

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang có tín hiệu tăng tương đối tốt, chú ý canh Buy tại Zone 2.

Zone 1: 34528 - 34636
Zone 2: 34868 - 34962
Zone 3: 35151 - 35204

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.