DavidDevos

S&P500 đang trong xu hướng giảm điều chỉnh ngắn hạn.

CURRENCYCOM:US500   US 500
Vui lòng hạn chế đánh Sell, Chờ giảm đến vùng hỗ trợ Buy SP500 và theo Phương pháp giao dịch của SPX Group. Quản lí vốn và kĩ luật 100%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.