smallturtle

Chờ mua SP500

Giá lên
CURRENCYCOM:US500   S&P 500
SP500 tuần 7/3/2022
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc sóng giảm với động lượng yếu, giá đã chạm vào hỗ trợ của phe mua tuần và cho phản ứng mạnh
- Biểu đồ H4: Cấu trúc sóng dạng sideway up và đang di chuyển trên vùng demand 4268
- Hành động: Chờ giá lui xuống vùng demand để mua lên TP1 - 4491, TP2 - 4641
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.