smallturtle

Chờ mua SP500 vùng hỗ trợ

Giá lên
CURRENCYCOM:US500   US 500
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc giảm bị phá, chuyển trạng thái đi ngang
- Biểu đồ H4: Kịch bản đường giá đi ngang tích lũy với biên dưới 4408.7, biên trên 4465.9, sau đó tiến lên đỉnh cũ 4535.7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.