smallturtle

Chờ mua SP500

Giá lên
CURRENCYCOM:US500   US 500
- Biểu đồ tuần: Phe bán đã đẩy giá xuống Keylevel quan trọng 4327.8 nhưng keylevel vẫn trụ vững, động lực bật lên từ keylevel vẫn còn rất mạnh ==> Tiếp tục mua lên kháng cự 4457.9
- Biểu đồ H4: Vùng Demand tiềm năng 4327.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.