nhinguyenminh1

LONG USD CAD 3/15/2022 INTRADAY

Giá lên
CAPITALCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung H4 giá tăng mạnh, khung 1 giờ giá tạo 2 đáy, vào lệnh LONG, R:R 1:3, lệnh cơ bản. có thể vào lệnh LIMIT entry bằng 1/2 entry cũ để tối ưu R:R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.