FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
cơ hội mua lên đúng kịch bản đề ra mong là giá chạy đung sdự đoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.