Hong_Hoang_Trading_Group

SELL USDCAD NGÀY 20/12/2021

Giá xuống
Hong_Hoang_Trading_Group Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sell usdcad SL TP như hình
Nhớ đi đúng vol, quản lý vốn, tuân thủ SL
Bình luận:
Chạy 10 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.