HHermes

USDCAD short limit 132xx, buy limit 129xx - 128xx (theo chart)

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD short limit 132xx, buy limit 129xx - 128xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.