ptsonpt

các nút mây và lõm mây

Đào tạo
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- các nút mây là điểm kết thúc 1 con sóng
- các lõm mây thể hiện thời điểm giá có thể bị hút lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.