OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh sell tại vùng Entry 1
Sell giá hiện tại
Stoploss trên 1.2666
TakeProfit 3R, xa hơn ở 1.2576

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.