OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
PTKT UCAD quan điểm xu hướng dài hạn tăng khi break ở khung D,xét khung nhỏ hơn thì khá giống VDV,3 ĐỈNH,tuy nhiên với mô hình ở thấp như vậy ko có khả thi chúng ta canh dưới Mua lên breakout trend chúng ta tính chuyện bán sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.