smallturtle

Bán xuống USD/CAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Biểu đồ tuần: Sau khi nến tuần đóng cửa dưới keylevel quan trọng 1.25242 thì đã xác nhận xu hướng giảm
- Biểu đồ H4: Vùng Supply 1.25242
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.