MrN_PhuNhan

Buy Limit USDCAD

Giá lên
MrN_PhuNhan Pro Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada

Buy Limit USDCAD 1.23260
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.