OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
MÔ HÌNH DAO GĂM
xu hướng giảm trên nhiều khung thời gian W,D,H1
nến phá qua cản với nên thân dài giảm mạnh rồi quay đầu
CHỜ NẾN ĐÓNG CỬA TRÊN CẢN VỚI THÂN NẾN DÀI THÌ VÀO LỆNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.